תקנון העמותה

 1. שם
 2. בוגרי בי"ס לקציני-ים  וביה"ס הימי ע"ר 58-000-396-0
 1. ייסוד
 2. העמותה נוסדה ונרשמה ב- 8 ביוני 1982 ע"י החברים:
 3. ר/ח מלאכי אפרת ז"ל (מחזור א' ימי).
 4. עו"ד אלי שחף ז"ל (מחזור ה' ).
 5. מהנדס שלמה פאוקר  ז"ל (מחזור ה' ).
 6. מהנדס סא"ל (מיל) ראובן וגנר (מחזור ט').
 1. זהות וכתובות
 2. דגל העמותה:    הינו דגל בית הספר הימי כפי שנקבע ע"י ועד הנאמנים של בית הספר הימי  בשנת  1939 והועברלביה"ס לקציני-ים הממשיך אותו ונקרא בשנת 1968 ע"ש "כ"ג יורדי הסירה".
 3. סמל העמותה:
 4. חותמת העמותה:
 5. מען העמותה :            רח' הארבעה 1,  ת.ד.  2066  עכו 2412001.
 6. אתר האינטרנט של העמותה:          
 7. כתובת הדואר האלקטרוני של העמותה: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. מהות העמותה
 2. התאגדות של בוגרי ביה"ס לקציני-ים, ביה"ס הימי  וידידים כמוסד ללא כוונת רווח לפי חוק העמותות לצורך מתן ביטוי לערכים, מסורת והקשר לים.
 1. מטרות העמותה
 2. חיזוק הקשר בין עם ישראל במולדתו והים כמשאב לאומי.
 3. קידום החינוך הימי ברוח המנהיגות הימית העברית.
 4. טיפוח  מסורת האיכות והאמינות בקרב הבוגרים והקדטים.  
 5. שמירת קשר החברות ורוח הצוות בין הבוגרים.
 6. מתן ביטוי לגאוות הבוגרים ושמירה על יוקרת בית הספר לקציני-ים.
 1. פעילות העמותה
 2. חיזוק הקשר לים באמצעות:
 3. פעילות התנדבותית באגודות ימיות להגברת פעילות שייט של הנוער כהקדמה לשירות בים.
 4. מעורבות ציבורית בנושאים הקשורים לשירות הימי והחינוך הימי.
 5. הפעלה ותמיכה בחוגי שייט שיהיו פתוחים  לקהל הרחב ולנוער השואף לים.
 6. קידום  החינוך בבית הספר לקציני-ים בעכו לטיפוח המסורת והאיכות בתחומים הבאים:
 7. הנחלת מורשת המנהיגות הימית העברית ומסורת הקדט האיכותי באמצעות הרצאות והדרכות לקדטים בביה"ס ע"י בוגרי ביה"ס.
 8. תמיכה ועידוד של הקדטים להצלחה בלימודים ובפעילויות הנלוות במסגרת ביה"ס.
 9. עזרה לקדטים באמצעות פרוייקט "אמץ קדט" על ידי בוגרי ביה"ס.
 10. תמיכה וסיוע לביה"ס בנושאים הקשורים לתכניות הלימודים שאינן במסגרת משרד החינוך.
 11. טיפוח מסורת לשמירת קשרי החברות עם הבוגרים וביניהם באמצעות הפעילויות הבאות:
 12. קיום ספר חברים מעודכן עם פרטי קשר של כל הבוגרים והידידים שיהיה נגיש לכל חבר בעמותה.
 13. קיום אתר אינטרנט ושמירה על קשר עם כל הבוגרים והידידים למטרות מידע, זימון  והפעלה של הבוגרים.
 14. סיוע לבוגרים צעירים בתחילת דרכם במהלך השרות הצבאי ואחריו.
 15. סיוע לחברים בעמותה במציאת עבודה מתאימה ולמעסיקים החברים בעמותה בהשגת  עובדים מתאימים מבין חברי העמותה.
 16. סיוע לחברים בעמותה בפרסום עיסוקם באתר העמותה.
 17. שמירת מורשת "לזכרם" ויזמה לקיום אזכרות לבוגרי בית הספר ומוריו שהלכו לעולמם.
 18. סיוע לקיום מפגשי מחזור תקופתיים ומפגשי ארועים מיוחדים.
 19. שמירת קשר וקירוב בוגרים בחו"ל אל חבריהם בארץ ואל ביה"ס לקציני-ים.
 20. קיום הרצאות בנושאים שמענינים את הבוגרים וכן מפגשים עם ראשי המשק.
 21. סיוע לקיום פעילות שייט המאפשרת הנאה של הבוגרים ומשפחותיהם כולל השתתפות במשטים ימיים שונים.
 22. סיוע לבוגרים בעת הצורך בכל שלב של החיים.
 23. מתן ביטוי לגאוות הבוגריםבאמצעות:
 24. פעילות אקטיבית לשיווק רעיון ביה"ס לקציני-ים כמותג איכות וסיוע להגדלת מספר הנרשמים ללימודים בבית הספר.
 25. השתתפות ותמיכה בפעילויות של בית הספר במטרה לחזק ולהדגיש  את מעמדו כבית ספר איכותי ומיוחד. 
 26. השתתפות ותמיכה באירועים ובטכסים הנערכים על ידי בית הספר.
 1. חברים 
 2. חברים רגילים לכל בוגרי ביה"ס הימי ובי"ס לקציני-ים קיימת זכות להירשם כחברים מיום סיום בית הספר.
 3. חברים אוהדים - בני משפחה של בוגרים ז"ל, אנשי סגל בעבר, ידידים של הבוגרים ואוהדים של ביה"ס המעוניינים להצטרף כחברים בעמותה או כל אדם המתעניין בהתפתחות העמותה ורוצה לסייע בהגשמת מטרותיה ומעוניין להיות חבר בעמותה  רשאי להגיש בקשה לועד העמותה שיחליט בעניין.
 4. ידיד כבוד - – מפקדי חיל-הים , מנהלי בית הספר לשעבר  ואנשי ציבור מבוגרי בית הספר או אחרים - מותנה בהסכמתם - יכולים להיות מוגדרים ע"י הועד כידידי כבוד.
 5. סדרי הרשמה
 6. בוגר וכל המעוניין להיות חבר בעמותה יגיש בקשה לועד העמותה בנוסח כאמור בסעיף 1 ב  בתקנון המצוי בחוק העמותות ובקשתו תאושר ע"י הועד. דחיית בקשה של בוגר שביקש להתקבל  תיעשה לפי החלטת הועד ורק לאחר שניתנה זכות שימוע למועמד.
 7. אושרה חברות למבקש, ישלם דמי חברות שנתיים כפי שייקבעו ע"י הועד מעת לעת.
 8. ידידי כבוד פטורים מלשלם את דמי החברות.
 9. פרטי קשר עם חבר עמותה – חבר עמותה מחוייב למסור את כתובת הדאר האלקטרוני שלו ככתובת לקבלת הודעות הנוגעות לעמותה. כתובת הדוא"ל הנ"ל תרשם בפנקס החברים ותהווה אמצעי הקשר העיקרי בין העמותה לחבר.
 10. פנקס חברים -– הנהלת העמותה תחזיק פנקס חברים ממוחשב שיכלול פרטי קשר עדכניים (דוא"ל, כתובת מגורים, טלפונים, פקס) של כל החברים, כנדרש לפי חוק העמותות.
 11. הפסקה וחידוש  החברות
 12. הפסקת חברות ביוזמת החבר - תיעשה לפי הודעת החבר בכתב.
 13. הפסקת חברות ביוזמת הועד - תיעשה לאחר שימוע לחבר ועפ"י החלטת האסיפה הכללית בהמלצת הועד בהודעה בכתב ,באחד מהטעמים הבאים:
 14. חידוש החברות לאחר שהופסקה תוכל להיעשות לאחר שנה מהפסקתה. החידוש ייעשה לפי בקשה בכתב ובכפוף להחלטת הועד.
 15. חובות וזכויות החברים
 16. חובת שמירת כבוד - על החברים להתנהג בדרך מכובדת השומרת על כבוד כלל בוגרי בית הספר.
 17. פרסום מידע באתר העמותה יתאפשר רק לאחר בדיקת החומר ע"י מי שהוסמך לכך ע"י הועד ובתנאי שאין בו כדי לפגוע בעמותה ו/או בחבריה ו/או בביה"ס בעבר ובהווה.
 18. הזכות להשתתף בכל פעילויות העמותה מוקנית לכלל החברים הרשומים בעמותה.
 19. הזכות לבחור למוסדות העמותה קיימת לכל החברים הרשומים .
 20.  הזכות להיבחר לועד העמותה קיימת רק לחברי העמותה שהם בוגרי ביה"ס.
 1. ארגון העמותה
 2. העמותה מאורגנת  על בסיס השתייכות למחזור הלימודים בביה"ס הימי או בביה"ס לקציני-ים בעכו.
 3. ידידי  הבוגרים יתקבלו כחברים  לאחר שהגישו בקשה ובכפוף לאשור הועד.
 4. מדריכים ומורים יוגדרו כ"סגל ביה"ס".
 5. פעילות העמותה תרוכז סביב ביה"ס לקציני-ים בעכו. הקמת סניפים איזוריים תיעשה רק לפי החלטה מיוחדת של האסיפה הכללית.
 6. ועדות -  הועד ימנה ועדות ונציגים שימליצו לוועד לגבי הגשמת מטרות העמותה. בכל ועדה יהיו לפחות יו"ר ועדה ושני חברים מבין חברי העמותה.
 1. מבנה העמותה
 2. מוסדות העמותה הם:  האסיפה הכללית, ועדת הביקורת והועד.
 3. האסיפה הכללית  היא הגוף העליון של העמותה.
 4. האסיפה תתכנס לפי הוראות סעיף 20 בחוק העמותות פעם בשנה או יותר לפי קביעת הועד, ותדון בנושאים שיועלו בפניה בהתאם לסדר יום שייקבע מראש
 5. הודעה על קיום האסיפה ונושאי ההצבעה תועבר לכתובת הדואר האלקטרוני שהחבר רשם ככתובתו לקבלת הודעות ותחשב כהודעה מספקת.
 6. כינוס אסיפה כללית שלא מן המנין יעשה בהתאם להוראות סעיף 20 בחוק העמותות.
 7. מזכיר העמותה ישמש כיו"ר האסיפה אלא אם כן קבעה האסיפה חבר אחר לתפקיד זה.
 8.  החלטות האסיפה יתקבלו ברוב קולות המצביעים. האסיפה תאשר את הדוחות הכספיים של השנה קודמת כפי שנערכו ע"י מנהל החשבונות או רו"ח של העמותה. האסיפה גם תאשר מינוי מנהל החשבונות\רו"ח לשנה הבאה.
 9. האסיפה הכללית תבחר את חברי הועד וחברי ועדת ביקורת לתקופה של שלש שנים ויש לה גם את הסמכות לפטרם לפני תום כהונתם.
 10. ועד העמותה אחראי לנהול פעילות העמותה.
 11. מספר חברי הועד יהיה בין 5 ל-7 חברים שיבחרו ע"י האסיפה הכללית.
 12. חברי הועד יבחרו מביניהם את היו"ר, המזכיר והגזבר.
 13. הועד הנבחר יתכנס מעת לעת לדון בענייני העמותה בהתאם לצורך.
 14. קבלת החלטות מחייבת נוכחות של רוב חברי הועד.
 15. כל חבר בעמותה ובתנאי שהוא בוגר ביה"ס ושילם דמי חברות בעמותה יכול להציג מועמדות לחברות בועד העמותה.
 16. מנהל בית הספר לקציני-ים או נציג שמונה על ידו, יוזמנו באופן קבוע לישיבות  הועד אך הם אינם במעמד של חברי ועד ולא יקחו חלק בהצבעות.
 17. הפסקת חברות בועד ביזמת החבר תיעשה בהודעה בכתב שתועבר לכל חברי הועד.
 18. הפסקת חברות  בוועד תיעשה ע"י האסיפה הכללית במכתב מנומק לחברי הוועד בכתב. כל זאת לאחר שניתנה לחבר האפשרות להציג את עמדתו.
 19. נתפנה מקומו של חבר ועד מסיבה כלשהי רשאי הועד למנות חבר אחר לכהן כחבר עד לאסיפה הכללית.
 20. הועד אחראי להחליט על אופן הוצאת כספי קרן הבוגרים.
 21. הועד יכול להחליט על תשלומי שכר והעסקת עובדים בתנאי שלא תהיה להם קרבה ישירה לחברי הועד.
 22. חברי הועד אחראים על כל החלטות הועד - גם אלה שנתקבלו בניגוד לדעתם. לחבר ועד שאינו יכול לקבל את החלטת הועד יש זכות  לדרוש דיון חוזר. הדרישה תוסבר במכתב מנומק שיופץ לכל חברי הועד. דיון חוזר כנ"ל  יקויים תוך חודש מההחלטה הראשונית. ההחלטה בדיון החוזר תיעשה לפי הצבעה של כל חברי הועד בכתב והיא מחייבת.
 23. חברי הועד יבצעו תפקידם בהתנדבות ולא יקבלו שכר על מילוי תפקידיהם.
 24. פנקס ועד מעודכן עם פרטי חברי הועד כמתחייב מחוק העמותות יוחזק ע"י מזכיר העמותה.
 25. הועד יכול ליזום את התכנסותו בכל עת בדרישה בכתב  של רוב אנשי ועד.
 26. הועד יכול להאציל מסמכויותיו לועדות משנה המורכבות מחברי וועד העמותה.
 27. הועד רשאי למנות ועדות ממליצות אד-הוק לפי הצורך.
 28. הועדות הממליצות הבאות תהיינה קבועות ותפעלנה לצדו של הועד ובהנחייתו:
 29. ועדת שייט וספורט
 30. ועדת מלגות וסיוע לקדטים
 31. ועדת חברים והנצחה
 32. נאמני מחזור
 1. ייצוג העמותה - חתימות יושב ראש העמותה ומזכיר העמותה ביחד בתוספת חותמת העמותה מחייבת את העמותה לכל דבר ועניין.
 1. ניהול כספי העמותה –- הגזבר, יושב הראש והמזכיר אחראים על  ביצוע החלטות הועד בעניני הכספים. חתימה של שניים מהם בתוספת חותמת העמותה, מחייבים את העמותה בענייני כספים.
 1. ועדת ביקורת
 2. בועדת ביקורת  יכהנו שני אנשים לפחות, שיבחרו ע"י האסיפה הכללית לתקופה של שלש שנים.
 3. ועדת ביקורת תפקח עבור האסיפה על התנהלות הועד והעמותה.
 4. ועדת ביקורת תבדוק החשבונות השנתיים כפי שנערכו ע"י רו"ח העמותה  ותמליץ לאסיפה על קבלתם.
 5. ועדת ביקורת תפקח עבור האסיפה על כך שהעמותה פועלת לפי החוק.
 6. חברי ועדת ביקורת יוזמנו לכל ישיבות הועד. חברי הועדה רשאים להשתתף בדיוני הועד אך אין להם זכות הצבעה בו.
 1. זכות הצבעה ומנין חוקי
 2. הצבעות באסיפה
 3. פיזור מגורי החברים ברחבי הארץ והעולם מחייב שילוב אמצעי קשר מתקדמים וכללי הצבעה מיוחדים במוסדות העמותה.
 4. מספר החברים שהגיעו לפתיחת האסיפה הכללית יחשב כמנין החוקי באסיפה.
 5. זכות הצבעה באסיפה נתונה גם לחברים שאינם נוכחים בה באמצעות כתב הצבעה חתום ע"י החבר ומפרט את תאריך האסיפה ועמדת החבר בנושאים שעל סדר היום, ובלבד שיועבר בדוא"ל או בפקס להנהלת העמותה או לועדת הקלפי בזמן סביר לפני מועד ההצבעה שנקבע.
 6. הצבעה אלקטרונית דרך אתר העמותה תתאפשר על פי החלטת יו"ר העמותה או מזכיר העמותה ובלבד שתהיה מאובטחת, מזוהה ומבוקרת, ובכפוף להוראות סעיף 22(ב)לחוק העמותות, למעט סעיפים: 11(שינוי תקנון),סעיף 36 (דוחות כספיים),סעיף 43(החלטה על פרוק).
 7. ההצבעות באסיפה תהיינה בכתב וגלויות אלא אם תחליט האסיפה אחרת.
 8. הצבעות בועד
 9. חבר ועד שלא יוכל להגיע לישיבת הועד יוכל להביע דעתו בכתב אך לא יוכל להאציל מסמכויותיו לאדם אחר, גם לא לחבר ועד.
 10. ההצבעות בועד הן גלויות. יו"ר העמותה או מזכיר העמותה אחראים על סיכום דיוני הועד.
 11. הצבעה ללא התכנסות: יו"ר העמותה ומזכיר העמותה רשאים ליזום הצבעה אלקטרונית בדוא"ל או בטלפון לקבלת החלטה בתנאי שתכלול את כל חברי הועד.

קופת העמותה

 1. קרן הבוגרים – המורכבת מדמי החבר ומתרומות תשמש את העמותה למימוש החלטות הועד בהתאם לתקציב שאושר ועל פי מטרות העמותה כמוגדר בתקנון.
 2. קרנות בנות – קרנות למטרות ייעודיות שייפתחו בהתאם לדרישות התורמים לקידום מטרות העמותה בלבד.
 3. העברת כספים בין קרנות הבת  בהתאם לצרכים תעשה בהחלטת הועד  ובתיאום עם  התורם.
 4. תורם יכול להורות שתרומתו או חלק ממנה ימומשו בשנת הכספים הבאה.
 5. כספים שנתרמו לשימוש מאוחר יותר יופקדו כך שישמרו  על ערכם בצורה הטובה ביותר.
 6. חברי העמותה יוכלו לקבל שכר על עבודתם או החזר הוצאות רק על פי החלטת הועד.
 7. גביה מיוחדת למימוש ארועים מיוחדים כגון  פעילות שייט, טיולים, מסיבות וכיסוי הוצאות מפגש תתבצע בהתאם להחלטות הועד. עודפי התשלומים על ההוצאות יועברו לקרן הבוגרים.
 1. נוהלים
 2. לצורך קיום נאות של כל הפעילויות יקבע הועד נהלי עבודה שיגדירו תחומי הפעילות והאחריות של חברי הועד במלוי עקרונות התקנון.
 1. פירוק העמותה
 2. החלטה על פירוק העמותה במקרה הצורך יכולה להתקבל ע"י האסיפה הכללית לפי המלצת הועד.
 3. במקרה של פירוק העמותה והקמת גוף חדש המייצג את הבוגרים יועבר רכוש העמותה לגוף החדש.
 4. באם לא הוקם גוף חדש  יועבר רכוש העמותה לידי ביה"ס לקציני-ים.

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.