פרוטוקול ישיבת הועד מיום 30.07.2018

‏18 אוגוסט 2018

פרוטוקול ישיבת הועד מיום 30.07.2018

נוכחים:

          חברי הועד:         רפי אפל, ראובן וגנר, יוסי ברקן, אבי חסון, עו"ד ארנון אורי

           נציגי ביה"ס:     יעל באן כהן, אבירם חשמונאי, פני לייזנר

          אורח:                 דיויד ברוזה מחברת "מינוף"

         נעדרים ומתנצלים: חברי הוועד - חנוך פיגנבאום, משה אורן-פינס

                                       וועדת ביקורת - מרדכי מיכאלי, זאב בלס

דיווחים החלטות וסיכומים

1. מועדון השייט:

1.1 רשומים עד היום 33 חברים לעונה זו ו- 7 מזדמנים שביקרו ח.פ.

1.1.1 כמחצית מהנרשמים הם בוגרי המחזורים האחרונים, נ"ט-ס"ב, חיילים וסטודנטים המשלמים דמי חברות של 200 ₪ בלבד.

1.1.2 הצטרפותם לפעילות העמותה מבורכת ומקרבת את הצעירים לעמותת הבוגרים.

1.2 ההכנסות מהחברות במועדון השייט (שכוללת את החברות בעמותה) הם כ-20 אלף ₪.

1.2.1 הסכום שהתקבל הוא פחות מהתקציב המתוכנן, עקב השתתפות הצעירים.

1.3 החלטות:

1.3.1 הפעילות הימית במועדון תימשך עד לאחר סוכות.

1.3.2 תתוכנן פעילות חורף: הרצאות, קורסי משיטים וכו'.

1.3.3 אבירם יעביר לעמותה הצעות מחיר לביצוע לצורך הפצה ורישום מועמדים לקורסים.

1.3.4 דמי החבר למועדון השייט יהיו כדלקמן:

1.3.4.1 חבר בוגר - 1,200 ₪ לשנה

1.3.4.2 חייל /סטודנט - 600 ₪ לשנה.

2.ערב לזכרם:

2.1 "ערב לזכרם" המסורתי יתקיים ביום חמישי, 15 לנובמבר 2018, בביה"ס.

2.1.1 עקב קשיי תחבורה בימי חמישי נבדקה אפשרות לשנות את היום המתוכנן, אך אילוצי ביה"ס אינם מאפשרים זאת.

2.2 תיבדק אפשרות להזמין את בוגר מחזור י' רענן שפירא (זולו) ורעייתו להרצות בערב זה.

3. מלגת לימודים:

3.1 ג'רייס זבאני, בוגר מחזור ס' שהגיש בקשה למלגה, שילם דמי חבר ונרשם כחבר בעמותה.

3.2 וועדת חברים תדון בבקשה בהתאם לנהלים.

4. דיווח פרוייקטים:

4.1 ביה"ס הגיש לעמותה בקשות לעזרה במימוש הפרויקטים הבאים:

4.1.1 מזגנים לפנימייה - דרושים 50 מזגנים – עלות משוערת 90,000 ₪.

4.1.2 שיפוץ מגרש כדור עף וטניס – אין עלות.

4.1.3 הקמת כתה טכנולוגית בצריף סירות - עלות משוערת 600,000 ₪.

4.1.4 שיפוץ 3 כתות לימוד ימאות ושייט בצריף סירות - עלות משוערת 150,00 ₪ .

4.2 פרוייקטים בביצוע ובתיכנון:

4.2.1 מסתיימת הקמת "גן מאיר" ע"ש מאיר בונה ז"ל - עלות 69,000 ₪ (תרומת משפחת בונה כ-58,000 ₪ והיתרה מומנה ע"י ביה"ס).

4.2.2 הקמת מרפסת "חברותא" - לזכרו של דוד אורי ז"ל - עלות משוערת 31,500 ₪ (תרומת המשפחה).

4.2.3 השלמת תאורה ב"בוסתן דוד" לזכרו של דוד לוי ז"ל - עלות משוערת 4,000 ₪ (תרומת מחזורים י'+ו').

4.2.4 הקמת פינה לזכרו של רב חובל אנריקו לוי ז"ל בבניין ההנהלה -עלות משוערת 20,000 ₪ (עד כה התקבלו תרומות בסך 7,450 ₪).

4.2.5 לוחות שנה לשנת תשע"ט – הוזמנו 750 לוחות שישלחו לחברי העמותה הרשומים – עלות משוערת כ-5,000 ₪ (תרומת בוגר מחזור ה').

4.2.6 משלחת קדטים לפולין בשנה"ל הבאה - התקבלה תרומה של 5,000 ₪.

4.3 החלטות:

4.3.1 התקשרות העמותה עם חברת PayPal תבוטל - בטיפול הגזבר.

4.3.2 עמלה מתרומות - עדכון החלטה קודמת: מכל תרומה ינוכו 5% להוצאות כלליות עד סכום מירבי של 500 ₪ מכל תרומה.

5. חברות בעמותה ודמי חבר:

5.1 עד כה נרשמו כ-170 חברים בעמותה ששילמו דמי חבר.

5.2 היעד לסוף 2018 הוא להגיע ל-250 חברים רשומים , ולסוף 2019 להגיע ל-500 חברים.

5.3 נציגי הוועד ישתתפו בכנסי מחזורים לעידכון המשתתפים בפעילות העמותה ולעידוד ההרשמה לחברות בעמותה.

5.3.1 כנסי מחזור המתואמים ישירות עם רכזת הבוגרים בביה"ס, פני לייזנר, ידווחו לוועד העמותה ויתואמו אתו, כמשתמע מהאמנה שנחתמה עם ביה"ס.

5.4 החלטות:

5.4.1 נאמני מחזור – ייערך כנס נאמני מחזור לעידוד השתתפות בוגרי המחזורים בפעולות העמותה והגברת ההרשמה לחברות.

5.4.1.1 פני תעדכן את רשימת הנאמנים ותציע מועד מוקדם לעריכת הכנס, בתאום עם ביה"ס.

5.4.2 חבר יחשב כל מי שהעביר לעמותה סכום גבוה מ-120 ₪, בין אם בתרומה ובין אם בתשלום עבור השתתפות חד פעמית במועדון השייט.

6.אתר העמותה:

6.1 חברת "חובזה" שנבחרה לבצע שיפורים באתר העמותה, החלה בעבודתה בהתאם להצעתם ולאישור שקיבלו.

6.2 גזבר העמותה, אבי חסון, יצטרף לגיל קני (האחראי לביצוע השיפורים) לנושא ביצוע תשלומי חברים דרך האתר.

7.שת"פ עם חברת מינוף:

7.1הנהלת ביה"ס התקשרה לפני כשנה עם חברת "מינוף" כדי להיעזר בשירותיה בגיוס תרומות עבור פרויקטים של ביה"ס.

7.1.1דויד ברוזה, נציג חברת "מינוף" ויעל באן-כהן, המשנה למנהלת הכפר, הציגו לחברי הוועד את הפעולות שנעשו עד כה עבור ביה"ס.

7.2במסגרת ההתקשרות של חברת "מינוף" עם ביה"ס, נדונה אפשרות לשת"פ של העמותה עם החברה, במטרה לאתר בוגרים בעלי פוטנציאל תרומה.

7.2.1נציג החברה הביע נכונות לסייע לעמותה ולביה"ס בארגון כנסים כגון "80 שנים לביה"ס" ו"נאמני מחזור".

7.3חברת "מינוף" וביה"ס מעוניינים שהכספים שייתרמו יועברו דרך עמותת הבוגרים כדי לאפשר לתורמים להזדכות במס לפי סעיף 46.

7.4החלטות:

7.4.1העמותה תשתף פעולה עם חברת "מינוף" במסגרת התקשרות החברה עם ביה"ס.

7.4.2הכספים שיותרמו בעזרת חברת "מינוף" יועברו דרך חשבון העמותה.

7.4.3העמותה תיעזר בחברת "מינוף" לארגון כנס נאמני מחזור ותאפשר לחברה להציג את פעולותיה בכנס.

8.הישיבה הבאה של הועד תערך באוגוסט 2018 בביה"ס זימון ישלח בנפרד.

           

                                                                                                            תא"ל (מיל) רפי אפל

                                                                                                             יו"ר עמותת הבוגרים

רשם:    סא"ל (מיל) ראובן וגנר, מזכיר עמותת הבוגרים

פרוטוקול ישיבת הועד מיום 18.06.2018

‏17 אוגוסט 2018

פרוטוקול ישיבת הועד מיום 18.06.2018

נוכחים:

          חברי הועד:         רפי אפל, ראובן וגנר, משה אורן-פינס, אבי חסון, עו"ד ארנון אורי

          ועדת ביקורת:      זאב בלס

           נציג ביה"ס:       פני לייזנר

         נעדרים ומתנצלים: חברי הוועד - חנוך פיגנבאום, יוסי ברקן

                                       וועדת ביקורת - מייק בן-חורין, מרדכי מיכאלי

דיווחים החלטות וסיכומים

1. מועדון השייט:

1.1 מתבצעת פעילות יפה וענפה במועדון שמופעל בשבתות.

1.2 רשומים עד היום 36 חברים.

1.3 ההכנסות מהחברות במועדון השייט - כ-18 אלף ₪.

1.4 מרכז מועדון השייט טל חיים יוסף, בוגר מחזור ס' וכיום חייל בשרות חובה, התנדב להפעיל את מועדון השייט.

1.5 בקשות מיוחדות:

1.5.1 פרופ' דני ויילר ביקש לבטל את הרשמתו למועדון השייט היות ולא ידע שהנ"ל פועל רק בשבתות.

1.5.2 בוגרת חד הורית ביקשה לקבל הנחה למועדון השייט כדי להקל עליה את ההשתתפות עם שלושת ילדיה.

1.5.3 חבר ב"הפועל עכו" רוצה להצטרף למועדון השייט על אף שאינו בוגר ביה"ס.

1.6 החלטות:

1.6.1 לאור ההכנסות הנמוכות מהתקציב המתוכנן, הפעילות הימית במועדון תימשך עד ספטמבר בלבד.

1.6.2 טל יוסף חיים ישלם רק 1 ₪ לשנה כדמי חבר במועדון וימשיך לרכז את המועדון.

1.6.3 ד"ר דני ויילר יקבל את ההפרש בין 900 ל120 ש"ח דמי חבר רגילים ולא יהיה חבר מועדון השייט.

1.6.4 לבוגרת החד הורית תוצע חברות במועדון השייט בהנחה של 50% מהעלות.

1.6.5 עפ"י התקנון, מי שאינו בוגר ביה"ס ורוצה להצטרף לעמותה חייב להגיש בקשה שתידון בוועדת חברים.

2. ערב לזכרם:

2.1 "ערב לזכרם" המסורתי יתקיים ביום חמישי, 15 לנובמבר 2018, בביה"ס.

2.2ב ערב זה יוזכרו 18 חברים שהלכו לעולמם בתקופה האחרונה.

3. מלגות לימודים:

3.1 התקבלו בקשות למלגות לימודים משני בוגרים: יסמין חיאק, בוגרת מחזור נ"ז וג'רייס זבאני, בוגר מחזור ס'.

3.2 ועדת מלגות המליצה לא לדון בהן כי הבוגרים אינם רשומים כחברים בעמותה.

3.3 החלטה:

3.3.1 וועדת מלגות תדון אך ורק בבקשות של בוגרים שהם חברים רשומים (שילמו דמי חבר) או בקשות של קדטים (דרך ביה"ס) בתקופת לימודיהם בביה"ס.

4. דיווח פרוייקטים:

4.1 "גן מאיר" ע"ש מאיר בונה ז"ל – נמצא בתהליך הקמה במטרה לסיימו לפני שנה"ל הבאה.

4.2 הקמת "בוסתן דוד" לזכרו של דוד לוי ז"ל - ביוזמת ובתרומת מחזורים י'+ו': הגיעה בקשה מהתורמים להעביר התשלומים לקבלנים ולספקים דרך העמותה.

4.2.1 התורמים בחרו להיכנס לתהליך עבודה עצמאי – בחירת קבלנים ורכישת חומרים - בניגוד לנהלי העמותה.

4.2.2 כספי התרומות לא הועברו לחשבון העמותה טרם תחילת העבודות.

4.3 משלחת קדטים לפולין – חסר מימון בסך 1,600 ₪ עבור השתתפות קדט בודד במשלחת שצפויה לצאת ב-08.08.2018 .

4.4 לוחות שנה לשנת תשע"ט - לאור תגובות חיוביות מאוד ממשלוח הלוחות בשנה החולפת, התחייב בוגר מחזור ה' אבי אמיר (אונגר) לתרום 5,000 ₪ לביצוע לוחות לשנת תשע"ט.

4.5 החלטות:

4.5.1 העמותה תעביר לביה"ס סך 450 ₪ עבור כובעים למשלחת לפולין.

4.5.2 עם קבלת התרומה יוזמנו לוחות שנה בחסות אבי אמיר בדפוס שלומי במתכונת שנה שעברה עם תמונות חדשות שיבחרו.

4.5.3 העמותה לא תשלם לקבלנים וספקים בפרוייקט "בוסתן דוד" מאחר והביצוע נעשה שלא בהתאם לנהלים.

4.5.3.1 העמותה תהיה מוכנה לבצע חלקים בעבודה שטרם נכנסו לביצוע ובתנאי שבחירת הקבלנים והספקים תיעשה עפ"י הנהלים והתרומות יועברו לחשבון העמותה.

4.5.4 ועדת מלגות מוסמכת לדון בבקשות להנחות והחזרים של דמי חבר למועדון השייט ולחברות בעמותה ולהעביר המלצותיה לועד העמותה.

5. הישיבה הבאה של הועד תערך ביולי 2018 בביה"ס זימון ישלח בנפרד.

           

                                                                                                            תא"ל (מיל) רפי אפל

                                                                                                             יו"ר עמותת הבוגרים

רשם:    סא"ל (מיל) ראובן וגנר, מזכיר עמותת הבוגרים

דיווח יולי 2018

חברים יקרים,

  • ·ערב קדט:

בביה"ס נהוג לקיים ערב קדט בסיום כל סמסטר (שליש) לימודים. לכל ערב נקבע נושא והקדטים מכינים תוכן מתאים. בכל ערב קדט מתקיים גם הטקס הקבוע של החלפת מיפקדת הקדטים - המשיט/ה, שליש/ה, עוזרי משיט וקדטים ראשונים – לסמסטר הבא.

ערב הקדט האחרון לשנת הלימודים נערך ב-18 ליוני 2018, ערב לפני מסדר הסיום והוקדש לחלוקת מלגות ופרסים לקדטים מצטיינים במיוחד בתחומי הלימודים, החברה והמנהיגות.

בערב זה חולקו ע"י עמותת הבוגרים 40 מלגות הצטיינות: 28 מקרן מאיר בונה ז"ל שהוקמה ע"י בנו, רמי בונה, 7 מקרן חנוך בלושטיין-קינסטלר ז"ל שהוקמה ע"י בנו בן, ו-5 מקרן משפחת ג'ראסי, שהוקמה ע"י בוגרי ביה"ס, האחים יניב (ל"ו) ויואב (ל"ח) ג'ראסי.  

הנהלת העמותה מודה מאד לכל התורמים ומקימי הקרנות שעוזרים לאתגר את הקדטים, לשפר את רמת הלימודים ולקדם את המחויבות האישית והחברתית שלהם.

בתום הערב, הוצגה מיפקדת הקדטים החדשה שמונתה לשנה"ל הבאה. הערב החגיגי הסתיים בשירה אדירה של המנון ביה"ס.

  • ·מסדר סיום מחזור ס"ג

מסדר הסיום של מחזור ס"ג נערך ב- 19 ביוני 2018, בנוכחות ראש עיריית עכו מר שמעון לנקרי, ואורח הכבוד תא"ל גיל אגינסקי, מפקד בסיס חיפה. הקדטים נכנסו למגרש המסדרים בצעידה מופתית וכל הטקס נערך במתכונת צבאית ומדוייקת. מנהלת ביה"ס והאורחים סקרו את המסדר וחשפו את סיכות המצטיינים. ספינת דבור של חיל הים התקרבה אל חוף ביה"ס וברכת מפקד הדבור למסיימים הושמעה במערכת הכריזה וריגשה את כל הנוכחים.

כמדי שנה, הוענקה בטקס מלגה ע"ש זאב אלמוג (אברוצקי) ז"ל, מנהל ביה"ס בעבר, שנרצח בפיגוע במסעדת מקסים ועמו 4 בני משפחה נוספים. את המלגה, לקדט מצטיין-על,  העניק אורן, נכדו של זאב ז"ל, שנפצע קשה באותו פיגוע.  בפיגוע זה נהרג גם ניר רגב ז"ל, בנו של מנהל ביה"ס בעבר אלי רגב.

בטקס הוצגו תרגילי סדר מורכבים שבוצעו ע"י המחזור המסיים ובתום הטקס הושלכו הקסקטים אל-על והבוגרים הצעירים פרצו בריצה אל תוך הים במדיהם הלבנים.

  • ·בוסתן דוד ע"ש דוד לוי ז"ל:

ב-12 ליולי 2018, חנכנו במפגש רעים מרגש את "בוסתן דוביד", ע"ש המדריך הנערץ דוד לוי ז"ל, שכונה "דוביד" בפי כל וכך נשאר.  

הבוסתן, שהוא למעשה פינת התכנסות יפהפיה בצל עצי הפיקוס, הוקמה ביוזמתם ותרומתם של בוגרי מחזורים ו' ו-י'.  

מנהלת ביה"ס, ד"ר עפרה שטיין סיפרה לנוכחים על הנעשה בביה"ס ועל התכניות לעתיד ונציגי המחזורים ו' ו-י' ברכו את הנוכחים.

בני משפחתו של "דוביד" ז"ל, הגיעו בנוכחות מלאה ובנו הבכור, אבינעם, בוגר מחזור י"ב, ריגש את כולנו בדבריו על אביו.

להלן הדברים שנשאתי במפגש:

"הנהלת ביה"ס, משפחה יקרה וחברים לדרך, דוביד לוי זכרונו לברכה, מדריכם המיתולוגי של עשרות מחזורים בבית הספר שלנו, הלך לעולמו באוגוסט 2014, בהיותו בן 86.

דוביד הצטרף לסגל המדריכים החברתיים של בית הספר לקציני-ים בעכו, זמן קצר לאחר המעבר של בית-הספר הימי מחיפה לעכו. דוביד הביא לבית הספר את ניחוח הפלמ"ח. הוא עצמו עבר קורס מ"כים של ארגון ההגנה ב-1943, בהיותו בן 15 בלבד. בן 18 התגייס לפלמ"ח, השתתף בקרבות מלחמת השחרור, עבר קורס קצינים והקים משפחה במושב בית-יוסף שבעמק בית-שאן. לימים עקר למושב בוסתן-הגליל שבפאתי עכו, שם מתגוררת משפחתו עד היום.

דוביד לא היה המדריך האישי שלי, אך נוכחותו בבית הספר הייתה מורגשת והשפעתו על כולנו הייתה רחבה בהרבה מתחומי ההדרכה הרשמיים שלו.

דוביד היה איש מתגלגל: הייתה לו הליכה מתגלגלת, קול מתגלגל, הגייה מתגלגלת וצחוק מתגלגל. חוכמתו הייתה יציבה וישרה ובכישרונו גם אותה גילגל אלינו, הקדטים המתבגרים.

הוא ניחן בכושר לכבוש בנועם ולהעמיד דברים במקומם באסרטיביות, בלי כחל וסרק. אצל דוביד,  ידעת את מקומך. דוביד היה מדריך אהוב ומוערך, שידע לכוון אותך במילה ולייעץ לך בלב חם. דרכו הותוותה בשכל ישר, ביושרה מופתית ובאהבת האדם אותם ניסה בכל דרך להנחיל גם לנו.

בוגרי מחזור ו' ומחזור י', מסורת יפה היא שבוגרי מחזורים ותיקים חוברים להרמת תרומה נכבדה לפרוייקט נדרש בבית הספר.

החברות והרעות שנרקמו בין החברים למחזור בנעוריהם, בעת שהיינו קדטים כאן, נמשכת ואף מתהדקת, עשרות שנים לאחר שסיימנו לימודינו במקום זה. כולנו קשורים בחוטים סמויים אל הבית הזה שחינך, הדריך, וכיוון דרכנו אל בגרותנו. זיכרונות רבים מלווים אותנו, ויותר מהכל, אנו נושאים בלבנו את זכרם של החברים שאיבדנו בדרך.

אני מודה לכם, בוגרי מחזורים ו' ו-י' על תרומתכם לבית הספר, באמצעותה אנו מנציחים את דוביד היקר ואת חבריכם למחזור שהלכו לעולמם בטרם זמן,  בפינה יפה זו שתהווה מקום מפגש לקדטים של היום – הם הבוגרים של מחר".

קישור לתמונות מהטקס (צילום: ר/ח עקיבא הופמן, מחזור י'): https://photos.app.goo.gl/azZwj1TWjzT9hJF59

  • ·גן מאיר ע"ש ד"ר מאיר בונה ז"ל:

הגן הגדול שהוקם בצד הצפוני של ביה"ס יהווה מקום מפגש מוצל לבילוי שעות הפנאי והמנוחה של הקדטים ופינות שיחה עם צוותי ביה"ס והפנימייה. העבודות הסתיימו וחנוכת הגן תתקיים בתחילת שנה"ל הבאה. הזמנה תישלח לקראת הטקס.

  • ·מועדון השייט:

מועדון השייט פועל מדי סוף שבוע עד סוכות, וגורם הנאה רבה לכל חבריו. הנכם מוזמנים להצטרף כחברים מן המניין (בטופס ההרשמה) או לפעילות חד פעמית.

  • ·ערב לזכרם 2018:

ערב לזכרם של החברים שהלכו לעולמם בשנה האחרונה יתקיים בביה"ס ב-15 לנובמבר 2018. הודעה תישלח בסמוך לארוע.

  • ·חברות בעמותה:

            להזכירכם:  החל משנה זו, החברות בעמותה מותנית בהרשמה ובתשלום דמי חבר סמליים של 120 ₪ לשנה (שהם 10 ₪ לחודש בלבד!!!).

            רשימת הדיוור (בה הנכם רשומים ועל כן מקבלים דואר זה) אינה מעידה על חברות בעמותה!!!

            אם לא שלחתם את טופס ההרשמה ולא שילמתם דמי חבר – אינכם חברים בעמותה!!!

            מספר הנרשמים עדיין נמוך מדי מכדי לקיים את העמותה! נא הזדרזו והירשמו!

           

            להתראות בארועים,

                                                                                                                        תא"ל (מיל) רפי אפל

                                                                                                                        יו"ר עמותת הבוגרים

   

v    רצ"ב דף הרשמה ועדכון פרטים אותו נבקשכם למלא ולהחזיר במייל  חוזר  או לפקס 04-9916284.

v    אפשרות לתשלום דמי חבר (120 ₪ לשנת 2018) ותרומות נוספות לעמותה:

ü     העברה לחשבון העמותה מס'  523454  בנק הפועלים סניף 729 , קריית מוצקין.

ü     תשלום בכרטיס אשראי או pay pal אפשרי דרך אתר העמותה www.bogreyam.org.il   .

ü     תשלום בהמחאה - בש"ח או במט"ח מחו"ל - לפקודת "בוגרי ביה"ס לקציני ים"   לשלוח   לכתובת   העמותה:  ת.ד. 2066  עכו  2412001 .

ü     העברה בנקאית מחו"ל: 

Recipient: Bogrey Kziney Yam RA

Bank account: no 523454 Bank Hapoalim Branch 729 Kt Mozkin

Gold number: IL14-0127-2900-0000-0523-454

Address: 9 Goshen St, Kt Mozkin 26311 Israel, Tel:  972-4-8780686    

Swift Code: poalilit

v    לכולם תשלח קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46.

 
 
 
 

פרוטוקול ישיבת הועד מס' 03/2015 מיום 19-03-15

נוכחים:

           חברי הועד: רפי אפל, ראובן וגנר, שמואל יניב, משה(מוס) אורן.

           ועדת ביקורת: ראובן ז'אק,מרדכי מיכאלי

           אורחים: ד"ר אזרן כוכבי מנהל נמל אשדוד (בחלק מהישיבה)

           נעדרים: מיכה לימור, חנוך פיגנבאום,אלי עמיר, אלי רגב,פני לייזנר

הישיבה נערכה בנמל אשדוד לאחר סיור מרשים שנערך בבית הספר לקציני ים אורט אשדוד ונמל אשדוד כולל סקירות מקיפות של המנהלים .גב' יהודית לוי מנהלת הכפר לקציני ים אשדוד ,מר ירון אל עמי מנהל החינוך הימי,ד"ר אזרן כוכבי מנהל נמל אשדוד.

דווחים החלטות וסיכומים:

א.      סיור בכפר הנוער קציני ים :החברים התרשמו מאוד מהיכולות והאפשרויות הגלומות בהכשרות בכפר הנוער שקרוב ל 50% מהם אקסטרנים,סוכם על בדיקת אפשרות לשת"פ להביא למודעות הציבור את הים כמשאב לאומי.

ב.      סיור בנמל אשדוד:החברים התרשמו מאוד מהפעילות בנמל ,מרכז המבקרים והפיתוח שבוצע בנמל,והעלו על נס את פועלו של מנהל הנמל ד"ר אזרן כוכבי בקשר עם הקהילה. סוכם כי יאורגן ביקור נוסף לקבוצה גדולה של הבוגרים בנמל בהדרכתו של ד"ר אזרן כוכבי.

ג.       דווח כספי:הוצג דו"ח כספי:

ג.1 –החלטה:להשלים בדוח :עמלות בנק,הכנסות בכרטיסי אשראי דרך ביה"ס,התחייבויות חברים מ 19-01-15 שטרם היגיעו,תחזית התחייבויות(תשלום רו"ח ,מלגה לחייל וכו')

ג.2 –החלטה:לכתוב מייל תזכורת מנומס לאלה שהתחייבו ב19-01-15 וטרם העבירו התרומה.

       ד.   מלגות:הוחלט:

             ד.1 – לאמץ את נוהל המלגות של עמותת חיל הים ולהתאימו אלינו.(במקביל יבדקה הנושא בנוהלים

                       אחרים שמטפלים בעניני כספים)

             ד.2 – להקים ועדת מלגות (בדומה לועדה בעמותת חיל הים).

       ה.נהלים : דווח שאלי עמיר טרם סיים את התיחסותו לנההלים שחוברו.

       ו. הים כמשאב לאומי:דווח על הקמת הפורום בראשותו של אלוף(מיל) דודו בן בעש"ט.

             ו.1 – החלטה:לפעול להגדלת הפורום ,לבדוק אפשרות של הקמת "שולחן עגול" לשת"פ על עמותות בעלות

           ענין:צמותת ח"י,עמותת דולפין,עמותת עטלף,עמותת חובלים,עמותת בוגרי מבואות ים ,עמותות שייט וכו

       ז. מוזיאון השייט ע"ש אלוף(מיל) ש.טנקוס:דווח על ההתארגנות והציוד שמאסף לתצוגה ראשונית בנישות

         בחדר האוכל בביה"ס.סוכם לפנות לחברים לבקש מוצגים נוספים שיתרמו לתצוגה.

       ח. ככר קציני ים ברח' הארבעה עכו:סוכם לפנות לחברים לבקש עוגן כבד להצבה בככר שתקרא ע"ש .

       ט.סמל העמותה ונייר מכתבים:סוכם לאמץ את הסמל שתוכנן בעבר והיה בשמוש עד 2006 .

               ט.1 – החלטה:החברים יתיחסו לנייר מכתבים שהוצג ע"י ראובן ,שיאושר לשימוש בהקדם.

       י. אגרת עמותה ל2015:נתקבלה דרישה לאגרה,הוחלט לבקש פטור כבשנים קודמות לאור העובדה

           שמחזור העמותה נמוך מ300 אלף ₪ . ראובן ושמואל יחתמו על הטופס בני עו"ד וישלחו הטופס למשרד.

       יא. מכתב תודה באנגלית:הוצג מכתב תודה למישל קורזר שתרם 25 אלף דולר ,סוכם שהמכתב יהיה משותף

             ליו"ר העמותה ומנהל ביה"ס.

       יב. מעורבות בפעילות העמותה:להגברת המעורבות של החברים בעמותה סוכם על ועדות פעולה:

             יב.1 –ועדת תקנון

             יב.2 –ועדת שייט וספורט

             יב.3 –ועדת מלגות

             יב.4 –ועדת פרסום ויח"צ(כולל אתר אינטרנט)

             יב.5 –ועדת חברים(כולל ז"ל)

             יב.6 –ועדת פרוייקטים ותרומות

             יב.7 –ועדת מכרזים

             יב.8 –ועדת תרבות וארועים

             יב.9 – נאמני מחזורים

     יג. אתר העמותה:הוחלט לזמן בהקדם ישיבה של ועדת אתר לסיכום העלאת האתר והפעלתו הסדירה.

     יד.אסיפה כללית:לבקש מרו"ח לזרז את ביצוע המאזן,לקיים בהקדם ישיבה על הנ"ל,כדי להיות מוכנים

       לאסיפה כללית במאי 2015 (באחד מימי שני או רביעי).

     טו. מכתבי תודה: ראובן יכתוב וישלח מכתבי תודה ל:רשות לחינוך והכשרה ימית,לכפר הוער קציני ים

             אשדוד,לנמל אשדוד על הביקורים והארוח.

     טז. הישיבה הבאה ביום חמישי 30 אפריל 2015 .

                                   חג שמח ומהנה לכל החברים/ות וב"ב

     רשם ראובן וגנר                                                                                                     חתימה רפי אפל______

פרוטוקול ישיבת הועד מס' 02/2015 מיום 19-02-15

נוכחים:

           חברי הועד: רפי אפל, ראובן וגנר, שמואל יניב, אלי עמיר, חנוך פיגנבאום.

           ועדת ביקורת: ראובן ז'אק

           אורחים: גיל קני- עורך אתר חדש לעמותה ,פני לייזנר- רכזת בוגרים, אבי לוי-מזכיר איגוד קציני הים,

                           יוחאי פלצור-רכז המכללה של קציני ים עכו.

           נעדרים: מיכה לימור, משה אורן-פינס, מרדכי מיכאלי, אלי רגב(השתתף בסיור במכון להכשרת ימאים

                           לפני הישיבה).

הישיבה נערכה בביה"ס לקציני ים בעכו לאחר סיור מרשים שנערך במכון של הרשות להכשרה ימית בעכו,שכלל סקירה ודיון וביקור מקיף בסימולטור אניה במכון.בסיור השתתפו :רפי אפל,ראובן וגנר,שמואל יניב גיל קני,אלי רגב.ומטעם המכון גיורא דש –המנכ"ל,מ/ר אנדי כנען ראש ענף מכונה,ר/ח מיכאל חלפין ראש ענף סיפון,ור/ח קריס מיכאל מנהל הסימולטור.

דווחים החלטות וסיכומים:

א.      סיור במכון ובסימולטור:החברים התרשמו מאוד מהיכולות והאפשרויות הגלומות בהכשרות במכון,סוכם על בדיקת שת"פ בהכשרת קציני ים הנדסאים לאור המצב שהמכון עומד להפסיק שת"פ בענין עם אורט בראודה.

ב.      החלטה:אלי רגב יבדוק הענין עם משרד החינוך ואח"כ ינוהל מו"מ בנושא עם הרשות להכשרת ימאים.

ג.       סקירה של אבי לוי –מזכיר איגוד קציני הים.אבינתן סקירה מקיפה על נודא הספנות הישראלית והקשיים בהם הוא מתמודד כאיגוד לאור חוסר תמיכה ממשלתית מספקת בנושא הימאות(מניית זהב בצי"ם וכו').

ד.      החלטה:הוחלט להביע תמיכה במעשיו של אבי ולהביא לידיעת הציבור את נושא הים ומצוקת הענף.הוקם פורום :הים כמשאב לאומי בראשותו של האלוף (מיל) דודו בן בעש"ט(בוגר ביה"ס ),אשר בכוונתו להעלות על סדר היום הלאומי את ענין הים,ההכשרה,הספנות,החקלאות הימית וכו'.נפרסם בין הבוגרים להצטרף לפורום.

ה.      הוחלט:מבקשים להזמין לאחת הישיבות הבאות את ר/ח יגאל מאור (בוגר ביה"ס)מנהל רספ"ן במשרד התחבורה ,לשמוע על הים והספנות בארץ.

ו.        מכללה קציני ים עכו:יוחאי פלצוררכז המכללה סקר את פעילות המכללה והגיוס לחיל הים וצ"ס וציין את ההשפעה הרבה של השוק על אופי וכמות הסטודנטים המגיעים למכללה ומוכשרים בה,והסיבה שהביאה לביטול מגמת סיפון וכו'.יוחאי מציע להחזיר לפעילות את נושא הקדט האיכותי.

ז.        אתר העמותה: גיל קני הציג את הנושאים הנוספים שהוכנסו לאתר החדש:פורומים,שמירה על קשר,גיוס אנשים בכל תחום,תרומות,פרסומות.

ז.1 –הוחלט להוריד את כל הנושאים מהאתר הישן במכה אחת.או לבקש מאריה חסון שיעלה הדברים על דיסק-ראובן ידבר עם אריה חסון.

ז.2 –לבטל המשך תשלום עבור אייגיט.האתר החדש יושב בינתיים על השרת של גיל קני.

ז.3 –לפתוח קבוצת פייסבוק חדשה לעמותה(הקודמת שפתח ליאור לא מתאימה...)

ז.4- להחליט מי הפונקציונר ש מחליט להסיר /להשאיר כתבות בפורום.....

     ח.הפקעות קרקעות:בימ"ש מחוזי דחה את דרישת העיריה להפקעות השטחים.

רשם ראובן                                                                                                      חתימה רפי אפל_____________

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.