22 יוני 2015

                       

פרוטוקול האסיפה הכללית לסיכום שנת 2014

שנערכה ביום 15.06.2015

א.      כללי

   א.1.   האסיפה הכללית של עמותת בוגרי ביה"ס לקציני ים וביה"ס הימי לסיכום שנת 2014 התקיימה ביום שני 15.06.2015 בביה"ס לקציני ים בעכו באודיטוריום ע"ש ד"ר שש מאיר בבניין ההוראה ע"ש זאב אלמוג.

   א.2.   זימון לאסיפה נשלח לחברים בדוא"ל והתפרסם באתר האינטרנט של העמותה.

   א.3.   את האסיפה הקדימה הרצאתו של רב חובל יגאל מאור (בוגר מחזור י"ט בביה"ס) מנהל רשות הספנות והנמלים על הנושא "תהליכים גאופוליטיים באזורנו והשפעתם על הסחר הימי". ההרצאה הייתה מעניינת ומקיפה ומהנה.

   א.4.   מנחה הערב היה מיכה לימור, חבר וועד העמותה (בוגר מחזור א').

   א.5.   סדר היום לאסיפה:

           א.5.א.אישור הדוחות הכספיים והמאזן המבוקר של העמותה לשנת 2014.

            א.5.ב.  אישור להמשך העסקת משרד רו"ח  א. היימן ושות'.

            א.5.ג.  אישור תקציב העמותה לשנת 2015.

            א.5.ד.  אישור שינויים בתקנון העמותה.

           א.5.ה.בחירת חבר נוסף( שלישי) לוועדת ביקורת.

            א.5.ו.  סקירה על פיתוח ביה"ס ושת"פ חדש עם עיריית עכו.

            א.5.ז.  דברי סיכום.

ב.       מהלך האסיפה

    ב.1.    האסיפה נפתחה בדחייה של שעה והייתה חוקית בקוורום הנוכח.

    ב.2.    נוכחים: 27 חברים.

    ב.3.    טופסי הצבעה שנספרו בקלפי: 58. מהם 31 טפסים מחברים שלא נכחו במקום והתקבלו עד פתיחת האסיפה, כפי שנקבע בזימון. (נספח א' לפרוטוקול).

    ב.4.    ההצבעה בכל הסעיפים נעשתה באמצעות טופס ההצבעה בקלפי למעט בסעיף ג.5.ב.

    ב.5.    ליו"ר האסיפה נבחר ראובן וגנר (מזכיר העמותה) ולמזכיר האסיפה נבחר משה (מוס) אורן פינס (חבר וועד העמותה).

ג.       סיכומים והחלטות

    ג.1.    אישור הדוחות הכספיים לשנת 2014

            ג.1.א.  רפי אפל (יו"ר העמותה) הציג את המאזן המבוקר לשנת 2014 שהוכן ע"י משרד רו"ח א. היימן ושות' מחיפה ואת דו"ח ביצוע תקציב העמותה בשנת 2014 (נספח ב' לפרוטוקול).

             ג.1.ב.  מרדכי מיכאלי (חבר וועדת ביקורת) הודיע כי וועדת הביקורת בחנה את המאזן והגישה אישור בכתב לוועד העמותה.  וועדת ביקורת ביקשה להפנות תשומת לב הוועד להערות רו"ח  הרשומים בסיכום המאזן (נספח ג' לפרוטוקול).

             ג.1.ג.   החלטה: אושרו הדוחות הכספיים לשנת 2014: בעד-56 , נגד – 0 , נמנע – 1 .

    ג.2.    המשך העסקה של משרד רו"ח היימן ושות':

            ג.2.א.  החלטה: אושרה המשך העסקה של משרד היימן ושות': בעד- 57 , נגד – 0 , נמנע – 0

    ג.3.    הצעת התקציב לשנת 2015

            ג.3.א.  רפי אפל (יו"ר העמותה) הציג את הצעת התקציב לשנת 2015 (נספח ד' לפרוטוקול).  

                    ג.3.א.1.                   מקורות הכנסה לתקציב:

                          ג.3.א.1.א.      גביה של דמי חבר בעמותה (בכפוף לאישור השינוי בתקנון).

                           ג.3.א.1.ב.       גביה של דמי חבר במועדון השייט (העתיד להיפתח בשבוע הקרוב).

                           ג.3.א.1.ג.       קבלת תרומות לעמותה.

                    ג.3.א.2.                   אפשרויות ההוצאות התקציב:

                          ג.3.א.2.א.      ביחס ישיר להכנסות ללא חריגות.

             ג.3.ב.  החלטה: אושר התקציב  לשנת 2015: בעד –  53, נגד – 2, נמנע – 2 .

    ג.4.    תקנון מעודכן

            ג.4.א.  ראובן וגנר (מזכיר העמותה ויו"ר וועדת התקנון) הציג את השינויים העיקריים המוצעים בתקנון ע"י וועדת תקנון ואושרו ע"י הוועד (נספח ה' לפרוטוקול):

                    ג.4.א.1.                   שיכתוב וסידור מחדש של כל הסעיפים

                    ג.4.א.2.                   פעילות העמותה וגביית דמי חבר

                    ג.4.א.3.                   חידוש הפעלת מועדון שייט

                    ג.4.א.4.                   מינוי וועדות קבועות לצד וועד העמותה

                          ג.4.א.4.א.      וועדת שייט וספורט

                           ג.4.א.4.ב.       וועדת מלגות וסיוע

                           ג.4.א.4.ג.       וועדת חברים והנצחה

                    ג.4.א.5.                   הפעלת פורום נאמני מחזור

                    ג.4.א.6.                   ביטול מושג "הנהלה" בין חברי הוועד

                    ג.4.א.7.                   קביעת מספר החברים בוועד העמותה בין 5- 7 חברים

             ג.4.ב.  החלטה: אושרו השינויים בתקנון: בעד- 52 , נגד- 3 , נמנע - 2.

    ג.5.    בחירת חבר שלישי לוועדת ביקורת

            ג.5.א.  מועמד יחיד שהוצע ע"י ראובן וגנר: רס"מ (מיל) אלי בר יוחאי (בוגר מחזור י"ז), בעל ניסיון רב בתחום הביקורת ומשמש גם חבר וועדת ביקורת בעמותת חיל הים. (אלי בר יוחאי נעדר מהאסיפה מסיבות אישיות ובאישור וועד העמותה).

             ג.5.ב.  החלטה: אושרה חברותו של אלי בר יוחאי בוועדת ביקורת: בעד- 18 , נגד- 3 , נמנע- 5 . (ההצבעה נערכה בהרמת יד בין הנוכחים באסיפה מאחר ושם המועמד נמסר באיחור).

ד.       סקירה על פיתוח ביה"ס ושת"פ עם עיריית עכו

    ד.1.    אלי עמיר (חבר וועד העמותה) שנשכר ע"י "החברה לחינוך ימי" כאדריכל צוות התכנון ומרכז צוות הפעולה לשינויי התב"ע של עיריית עכו לאזור ביה"ס, סקר את השתלשלות העניינים במאבק נגד העירייה מחד, ושיתוף הפעולה החדש שנרקם עם ראש העיר, לפיו ביה"ס לא ייפגע משינויי התב"ע המוצעים ויוכל להמשיך ולהתפתח.

ה.      סיכום

    ה.1.   רפי אפל (יו"ר העמותה) סקר את המהלכים שהוועד ביצע  מאז כניסתו לתפקיד והדגיש את מחויבות חברי הוועד להמשיך ולמלא תפקידם ללא כל תמורה. כמו כן הצהיר כי העמותה תמשיך לפעול בין כתלי ביה"ס, בשיתוף פעולה עם הנהלת ביה"ס לעזרת הקדטים  ולהידוק הקשר בין הבוגרים.

ו.        שונות

     ו.1.     ראובן וגנר הציג את פני ליזנר,  אם הבית בביה"ס ורכזת הבוגרים (תפקיד חדש) והודה לה על תרומתה לקידום הקשר עם הבוגרים.

     ו.2.     ראובן הודיע לנוכחים על חידוש פעילות מועדון השייט החל מיום שבת, 20.06.2015 והזמין את הנוכחים לטכס הפתיחה.

     ו.3.     ראובן הודה  להנהלת ביה"ס , למיכה המנחה לכל אלה שעזרו בהפקת אירוע האסיפה הכללית ולחברים שפינו מזמנם והגיעו להשתתף באסיפה.

                           _________________________                          _____________________________

           יו"ר האסיפה - ראובן וגנר                                   מזכיר האסיפה - משה (מוס) אורן-פינס

________________________________

יו"ר העמותה -  תא"ל (מיל) רפי אפל

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.