פרוטוקול האסיפה הכללית לסיכום שנת 2016

שנערכה ביום 27.04.2017

א.      כללי

   א.1.   האסיפה הכללית של עמותת בוגרי ביה"ס לקציני ים וביה"ס הימי לסיכום שנת 2016 התקיימה ביום חמישי 27.04.2017 בספריית ביה"ס לקציני ים בעכו.

   א.2.   זימון לאסיפה נשלח לחברים בדוא"ל והתפרסם באתר האינטרנט של העמותה.

   א.3.   לפני פתיחת האסיפה התקיימו הארועים הבאים:

           א.3.א.  טכס הסרת הלוט מהמעבדה לביולוגיה ימית ע"י בוגרי מחזור ה' שהרימו תרומה להקמת המעבדה.

            א.3.ב.   הענקת מלגה ללימודים גבוהים תרומת מחזור כ"ב לבוגרת מחזור ס'.

            א.3.ג.   הענקת מלגה ללימודים גבוהים, תרומת גיורא קדר (מחזור י') לבוגרת מחזור נ"ה.

            א.3.ד.   חלוקת תעודות הוקרה לתורמים מעל 5,000 ₪.

           א.3.ה.  מנהלת הכפר, ד"ר עפרה שטיין והסגל הבכיר של ביה"ס הציגו את השינויים שחלו בשנה האחרונה וסקרו את התכניות לעתיד של ביה"ס והכפר.

   א.4.   סדר היום לאסיפה:

           א.4.א.  אישור הדוחות הכספיים והמילוליים של העמותה לשנת 2016.

            א.4.ב.   אישור להמשך העסקת משרד רו"ח  א. היימן ושות'.

            א.4.ג.   אישור תקציב העמותה לשנת 2017.

            א.4.ד.   בחירת חברים נוספים לוועדת ביקורת.

           א.4.ה.  אישור להמשך כהונה של ועד העמותה.

            א.4.ו.   סיכום.

ב.      מהלך האסיפה

    ב.1.    האסיפה נפתחה בדחייה של 30 דק' והייתה חוקית בקוורום הנוכח.

    ב.2.    נוכחים: 33 חברים.

    ב.3.    טופסי הצבעה שנספרו בקלפי: 31. מהם 2 טפסים מחברים שלא נכחו במקום והתקבלו עד פתיחת האסיפה, כפי שנקבע בזימון. (נספח א' לפרוטוקול).

    ב.4.    ההצבעה בכל הסעיפים נעשתה באמצעות טופס ההצבעה בקלפי למעט בסעיפים א.4.ד. ו-א.4.ה.

    ב.5.    ליו"ר האסיפה נבחר ראובן וגנר (מזכיר העמותה) ולמזכיר האסיפה נבחר יגאל אורן.

ג.      החלטות

    ג.1.    אישור הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2016

            ג.1.א.   יוסי ברקן (גזבר העמותה) הציג לאסיפה את הדוחות המאושרים ע"י משרד רו"ח א. היימן ושות' מחיפה:

                   ג.1.א.1. המאזן המבוקר לשנת 2016  (נספח ב' לפרוטוקול)

                   ג.1.א.2. הדו"ח המילולי לשנת 2016  (נספח ג' לפרוטוקול)

            ג.1.ב.   מרדכי מיכאלי (חבר וועדת ביקורת) הודיע כי וועדת ביקורת בחנה את המאזן והגישה אישור בכתב לוועד העמותה. (נספח ד' לפרוטוקול).

             ג.1.ג.    החלטה: אושרו הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2016: בעד-31 , נגד – 0 , נמנע – 0 .

    ג.2.    המשך העסקה של משרד רו"ח היימן ושות':

            ג.2.א.   החלטה: אושרה המשך העסקה של משרד היימן ושות': בעד- 31 , נגד – 0 , נמנע – 0 .

    ג.3.    תקציב העמותה

            ג.3.א.   יוסי ברקן הציג את ביצוע התקציב לשנת  2016 (נספח ה' לפרוטוקול).

            ג.3.ב.   רפי אפל  הציג את הצעת התקציב לשנת 2017 (נספח ו' לפרוטוקול). ראה הרחבה בסעיף הסיכום.

             ג.3.ג.    החלטה: אושר התקציב  לשנת 2017: בעד –  31, נגד – 0, נמנע – 0 .

    ג.4.    בחירת חברים לוועדת ביקורת

            ג.4.א.   חבר הוועדה ז'אק ראובן (מחזור י"ב) הודיע על החלטתו להפסיק לכהן בוועדת ביקורת.

            ג.4.ב.   ועד העמותה העניק לז'אק ראובן מגן הוקרה על פעילותו רבת השנים בעמותה.

             ג.4.ג.    שני חברים הציגו מועמדות לחברות בוועדת ביקורת:

                    ג.4.ג.1.   מיכאל בן חורין, בוגר מחזור ח'

                    ג.4.ג.2.  הראל קלופפר, בוגר מחזור נ"ב

            ג.4.ד.   החלטה: (ההצבעה נערכה בהרמת יד בין הנוכחים באסיפה).

                   ג.4.ד.1. מיכאל בן חורין נבחר כחבר בוועדת ביקורת: בעד- 28 , נגד- 0 , נמנע- 0 .

                   ג.4.ד.2. הראל קלופפר נעדר מהאסיפה ועל כן לא התקיימה הצבעה לגביו.

    ג.5.    אישור ועד העמותה

            ג.5.א.   כל חברי הועד הנוכחי מעונינים להמשיך בפעילותם.

            ג.5.ב.   החלטה: אושר המשך כהונת החברים בועד העמותה : בעד –  28, נגד – 0, נמנע – 0 . (ההצבעה נערכה בהרמת יד בין הנוכחים באסיפה).

ד.      סיכום

    ד.1.    בדבריו להצעת התקציב לשנת 2017 התיחס יו"ר העמותה, רפי אפל, לנושאים הבאים:

            ד.1.א.   החל משנת 2017 תחל העמותה לגבות דמי חבר קבועים מחבריה:

                   ד.1.א.1. חברות רגילה - 120 ₪ לשנה

                   ד.1.א.2.חבר בחוג השייט – 1200 ₪ לשנה

            ד.1.ב.   הנחת התקציב לשנת 2017  היא שהיקף התרומות בשנה זו (ללא דמי החבר) לא יקטן מהתרומות בשנת 2016 – כ-230,000 ₪

            ד.1.ג.   הנושאים המרכזיים לפעילות העמותה, כפי שסוכמו עם הנהלת ביה"ס הם:

                   ד.1.ג.1. הקמת המעבדה לביולוגיה ימית

                   ד.1.ג.2. הצללת מתקני ספורט

                   ד.1.ג.3. הנצחת רב חובל אנריקו לוי ז"ל

                   ד.1.ג.4. הנצחת המדריך דוד לוי ז"ל

                   ד.1.ג.5. הפעלת חוג השייט

                   ד.1.ג.6. הקמת קרן מלגות לקדטים ולבוגרים

                   ד.1.ג.7. הקמת מתקני ספורט

                   ד.1.ג.8. החלפת מערכת מיזוג אוויר במבני ביה"ס

                   ד.1.ג.9. פעילות חברי העמותה: כנסי מחזור, מפגשים.

    ד.2.    יו"ר העמותה הסביר שפעילות העמותה תלויה לחלוטין בתרומות החברים ובלעדיהם אין לה יכולת כלכלית לבצע את המטרות העומדות בפניה.

    ד.3.    רפי הביע תקווה שהחברים ייענו לאתגרים וימשיכו לפתוח לבם וכיסם.

                              (  -  )                                                                                         (  -  )             

_________________________________                __________________________________

           יו"ר האסיפה - ראובן וגנר                                   מזכיר האסיפה – יגאל אורן

                                                                                          (  -  )

                                                          _____________________________

יו"ר העמותה -  תא"ל (מיל) רפי אפל

נספחים:

נספח א':             רשימת משתתפים ומצביעים

נספח ב':              מאזן  מבוקר לשנת 2016

נספח ג':              הדו"ח המילולי לשנת 2016

נספח ד':              אישור וועדת ביקורת למאזן

נספח ה':             דו"ח ביצוע תקציב 2016

נספח ו':               הצעת תקציב לשנת 2017                                                                                                               

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.