Uncategorised

מונה מאמרים:
15

דיווחי ועד העמותה

מונה מאמרים:
3

אירועים

מונה מאמרים:
13

פרוטוקול

מונה מאמרים:
1

פרוטוקול אספה

מונה מאמרים:
7

פרוטוקול הנהלה

מונה מאמרים:
1

פרוטוקול ועד

מונה מאמרים:
8

מאמרים

מונה מאמרים:
5

מאמרים מקצועיים

מונה מאמרים:
6

כתבי חברים

סיפורים, שירים, זכרונותרעיונות וכו'

מונה מאמרים:
12

לזכר

חומר, מידע, הודעות, לזכר נופלים, נפטרים וכדומה

מונה מאמרים:
1

מועדון שייט

מונה מאמרים:
5

מסמכי העמותה

מונה מאמרים:
7

מודעות

מודעות אבל, פרסום משרות או אירועים חד פעמיים וכן הלאה

מונה מאמרים:
19

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.